مقالات

ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺟﻤﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن و اروﭘﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ روﺳﯿﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﺗﺤﺎد ﻣﻠﯽ، رﻣﺰ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺒﺎرزات ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ
لزوم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ژﺋﻮﭘﻮﻟﺘﯿﮏ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن
ﻟﺰوم ﺗﺪاوم اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺎزارﯾﺎن
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻬﺴﺎ اﻣﯿﻨ ﯽ ﺗﺎ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان را ﻣ ﯿﺴﻮزاﻧﺪ
ﻋﺮاق و ﻣﻘﺘﺪی ﺻﺪر
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺣ ﯿﺎی ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎ وﺟﻮد روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﻔﺎوت آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
رواﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﮏ و ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮏ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ
ﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ی ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘ ﯿﮏ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﻪ در ﺣﻮزه ﺧﺎورﻣ ﯿﺎﻧﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﯽ ﻋﻤﻼً ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺷﺮق ﭘﯿ ﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﺑﺮای ﮐﺮدﺳﺘﺎن، ﺑﺮای اﯾﺮان
اﯾﺮاﻧ ﯽ ﺗﺸﻨﻪ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺘﺨﺼﺺ
آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت اﯾﺮان و ﺳﻌﺎدت ﻣﺠﺪد اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ
ارﺗﺶ ﻓﺪای ﻣﻠﺖ! ﯾﺎ در ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ؟!
چرایی تحریم انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه ۱۴۰۰
تفاهم نامه یا تکرار ترکمنچای ؟
تحولات در رابطه ایران و آمریکا
چرایی تحریم انتخابات ۱۴۰۰
چالش های پیش روی جهان در سال ۲۰۲۱
اقتصاد امروزِ جمهوری اسلامی
کَل اگر طبیب بودی ….. سَرِ خود دوا نمودی!
بحران قفقاز و جمهوری اسلامی تحت فشار
ایران و اسرائیل و توازن قوای منطقه ای
ماهیّت و اهمیّت وجود ارتش در ایران
ارتش یا سپاه ، از دیدگاه مردم کدامیک اهمیت دارد ؟
جهان پسا کرونا دیکتاتوری – ناسیونالیزم افراطی و اقتصاد دولتی
جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط قرار دارد زمان بوجود آوردن یک تشکیلات فراگیر ملی می باشد.
بحران در اصلی ترین حزب حاکم در آلمان CDU
سازماندهی درون و برون مرزی
کشته شدن قاسم سلیمانی، خاورمیانه به جای خطرناکی تبدیل گردیده
همسوئی سه جانبه چین ، روسیه و ایران
زمان بر انداختن جمهوری اسلامی رسیده است
هژمونی جمهوری اسلامی در خاورمیانه بطور جدی تضعیف می گردد.
بازیگران در آمریکا و ایران
سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی تهران را خطرناک کرده است.
آقای خاتمی زمان این نوع فراخوانها گذشته است.
در مورد احتمال حمله محدود نظامی امریکا به ایران
جنگ نمی‌شود، مذاکره نمی‌شود
اجلاس بزرگ پکن؛ خوشبینی‌ها و بدبینی‌ها به “راه جدید ابریشم”
جنگ ادامه سیاست از طریق دیگر
تحریم سپاه پاسداران توسط آمریکا
نظم نوین جهان و جایگاه جدید آلمان
خروج آمریکا از سوریه
تحریم اقتصادی جنگ آمریکا علیه توده های محروم ایران
تحول یا فروپاشی، دو سناریو مرحله کنونی ایران
«حقوق بشر» درمفهوم دمکراسی دو سوی آتلانتیک
نظم نوین جهان و جایگاه ایران
نظم بین الملل تبدیل به یک دهکده بی سرپرست گردیده
ایران، ملت ایران و تحریمهای آمریکا
سخنان دکتر فریبرز صارمی مدیر سیاسی گروه وحدت ملّی ایرانیان مرکزیت هامبورگ
ناامیدی پایگاه اقتصادی نظام حاکم کنونی
برای گذار از جمهوری اسلامی ضرورت آلترناتیو، تشکیلات و شورای هماهنگی
بیانیه مهم در باره ملاقات پوتین با رهبران عربستان سعودی
بیانیه صد فعال سیاسی – مدنی داخل و خارج از کشور در رابطه با مذاکرات با دولت آمریکا
سازمان همکاریهای شانگهای و آخرین اجلاس آن در شرق چین
افزایش تنش جهانی با ایران
صادقانه و واقعبینانه مدافع حقوق ملت ایران می باشیم
رفراندوم ملّی و نحوه برگزیدن نوع نظام
سپاهی کردن ایران و نتایج نامعلوم
دکترین سیاسی-نظامی روسیه و ایران در خاورمیانه
برجام و نقش کنونی اروپا
مدیریت گذار از استبداد و بسوی نظام سکولار و دموکراسی
گذر از استبداد و بسوی نظام دموکراتیک، سکولار و پارلمانی
درسهای تاریخی
اعتراضات در 80 شهر ایران
دیدگاه